Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – neuradno prečiščeno besedilo (zajema UR.L. št.110-2010, 13_2013 in 8_2018)

MOK dodatne ugodnosti VVO

Dodatne ugodnosti VVO 2020-oglasna deska

VPIS OTROK V VRTEC 2022 – 2023

za vsako šolsko leto, ki se začne s 1. septembrom, je vpis otrok do 1. marca. Po odločanju komisije za sprejem otrok Mestne občine Koper, starši in vrtec podpišejo pogodbo o vzajemnih zadolžitvah, pravicah in dolžnostih. Na podlagi tega načrtujemo oddelke.

pens-1315886_640Starši lahko vpišejo otroka v vrtec od dopolnjenega enajstega meseca do vstopa v šolo, tudi med šolskim letom, če so prosta mesta v posameznih oddelkih.Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled. Potrdilo, ki ga dobijo od zdravnika-pediatra, starši oddajo otrokovi vzgojiteljici ob prihodu v vrtec.

Plačilo staršev določi Center za socialno delo  na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine, na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, 1. 1. 2012).

Starši lahko uveljavljajo  znižano plačilo programa na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca, ki jo odda eden od staršev. Obrazec se dobi na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ali na spletni strani CSD, odda se jo na pristojnem CSD.  Starši otrok, ki so že vključeni v vrtec oddajo vlogo do konca decembra oz. do datuma, ko jim preteče prejšnja vloga. Za novo vpisane otroke starši oddajo vlogo 30 dni pred vstopom v vrtec (nikakor ne prej). Starši plačujejo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok (polno plačilo), za drugega otroka 30% cene programa. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport financira za drugega otroka 70%, za tretjega otroka 100%.

Starši ki ne vložijo vloge za znižano plačilo vrtca ali so zamudili z oddajo vloge, prav tako plačajo polno ceno. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega naslednjega meseca po vložitvi vloge. Plačila so v celoti opravičeni le prejemniki denarne socialne pomoči.

Občina krije del cene programa:kindergarten-504672_640

  • Za otroke, kjer imata oba starša stalno prebivališče,
  • za otroke, kjer ima vsaj eden od staršev in otrok stalno prebivališče v občini,
  • otroke tujcev, katerih ima vsaj eden od staršev na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Za enkratno  neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu starši prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 50% določenega plačila po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.

Staršem, katerih otrok je vključen v poldnevni program (do 6 ur) in bodo otroka puščali v vrtcu nad 6 ur bomo obračunavali celodnevni program.

Starši imajo možnost uveljavljati začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov. Upošteva se enkratna neprekinjena trimesečna odsotnost v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi zdravniškega potrdila.

Starši lahko otroka kadarkoli izpišejo iz vrtca na podlagi obrazca, ki ga dobijo v upravi vrtca. Izpolnjen obrazec je potrebno oddati vsaj 15 dni pred nameravanim izpisom otroka. Začasen izpis otroka iz vrtca ni možen.