Teden od 8. do 12. junija 2020  – SLOVENIJA, NAŠA DEŽELA

 

PONEDELJEK, 8. junij 2020

Prva ura: SLJ – Besede v povedi

Učni list: črka, beseda, poved

Druga ura: GUM –  Glas in melodija

Upoštevanje melodične dinamike pri prepevanju.

Tretja ura: MAT – Števila do 20 – primerjamo po velikosti

Naloge: DZ – 6, 7, 12, 13

Četrta ura: N1A – ORIENTATION: Please and thank you

  1. Pogovor se o tem, kdaj dobimo darilo, kako se zahvalimo in podobno. Rečemo »Please (prosim – ko sprejemamo darilo)« ter se zahvalimo s »Thank you (hvala – ko dobimo darilo)«.
  2. Igra: Actions: Učitelj daje učencem različna navodila (touch your toes (dotakni se prstov na nogah), clap your hands (ploskni), turn around (obrni se okrog svoje osi), jump (skoči), listen (poslušaj), look (poglej), dance (zapleši)). Ko učenci navodila usvojijo, stopnjujemo zahtevnost, npr. »Stand up boys!«, »Jump up girls!«, »Turn around boys and girls!«.

 

Peta ura: DDP – Bralne vaje

Bralne vaje – knjižice iz zbirke Sončice.

 

 

TOREK, 9. junij 2020

Prva in druga ura: SLJ Male tiskane črke: l, t, k, h, f

Učni list, zvezek

Tretja ura: ŠPO Naravne oblike gibanja

Gibalne naloge po postajah, preverjanje

Četrta ura: N1A – ORIENTATION: Left and right

1. Usvojimo besede left, right, forward (naprej), back (nazaj). Najprej po navodilih izvajamo aktivnost skupaj, nato sami.

LEFT AND RIGHT (naredijo korak v levo, korak v desno)

FORWARD AND BACK (naredijo korak naprej in nazaj)

SIT DOWN, STAND UP (se usedejo in vstanejo)

TURN LEFT, TURN RIGHT, (se zavrtijo v levo in nato v desno)

AND JUMP, JUMP, JUMP, JUMP, JUMP. (5-krat poskočijo)

SPIN AROUND (se zavrtijo)

SIT DOWN, STAND UP

SPIN AROUND

AND JUMP, JUMP, JUMP, JUMP, JUMP.

 

2. V zvezek učenci narišejo obris svojih rok in jih okrasijo z različnimi vzorci (pike, črte, krogi).

 

Peta ura: SPO – Slovenija . naša dežela

Kaj že vemo o Sloveniji?

 

 

SREDA, 10. junij 2020

Prva ura: SLJ – Obravnava pesmi Feri Lainšček, Moja Slovenija

Pesem, kitice, rime in pomen besedila

Druga ura: GUM – Slovenska himna

Poslušanje, prepevanje

Tretja ura: ITJ  –

  1. Pesem Buongiorno.
  2. Video Barche e vento: učenci si pogledajo posnetek.
  3. S pomočjo posnetka in učnega lista usvojijo besedišče v povezavi s poletjem. KLIK.

Četrta in peta ura: MAT  –  Urejanje števil do 20

Preštevanje, primerjanje, urejanje števil do 20

Vadim in zbiram sončke DZ /18 – 20

 

 

 

ČETRTEK, 11. junij 2020

ŠPORTNI DAN:

  • POHOD z opazovalnimi nalogami

 

 

PETEK, 12. junij 2020

Prva ura: SLJ – Male tiskane črke: b, d

Zapis črk v črtovje po določeni smeri.

Druga ura: MAT –  Računam od 10 do 20

Naloge: DZ – 24 – 29

Tretja ura: ITJ –

  1. Buongiorno (canzone)
  2. Danes je dan za risanko.

Četrta ura: SPO – Spoznavam pokrajino

Deli pokrajine: vzpetina, dolina, ceste, vasi, mesta, okolica

Učni list

Peta ura: ŠPO – Štafetne igre

V skupinah izvajamo zabavne štafetne igre.