NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA OSNOVNI ŠOLI ŠMARJE PRI KOPRU IN VRTCU V PRIMERU KORONAVIRUSA SARS-CoV-2

 1. NAMEN

Dokument vsebuje smernice, navodila in priporočila, kako organizirati delo v zavodu, v primeru širjenja koronavirusa. Poleg tega pa vsebujejo tudi navodila, kako že sedaj skrbimo za ustrezno čiščenje in higieno.

Primarni namen tega dokumenta je zmanjšanje vpliva koronavirusa na delovanje šole in vrtca. Načrt se bo po potrebi popravljal in dopolnjeval.

 

 1. VODENJE IN KOORDINACIJA

Koordinatorji so osebe, ki po potrebi dopolnjujejo in spreminjajo načrt ter skrbijo za koordinacijo dela in poteka aktivnosti na šoli in v vrtcu v času pandemije. Potek dela koordinatorjev nadzira ravnatelj šole.

 • Koordinator za šolo: Simon Dražič
 • Koordinatorica za vrtec: Vesna Germanis Kavrečič

DELOVNA KOORDINACIJSKA SKUPINA:

V primeru njune odsotnosti se njuno delo razdeli naslednjim delavcem-kam šole/vrtca:

 • Koordinatorica na predmetni stopnji: Irena Kavrečič Holcman
 • Koordinatorica na razredni stopnji: Mateja Puc
 • Koordinatorica vrtec: Suzana Majer

V primeru odsotnosti koordinatorjev so le-ti dolžni izbrati svojega namestnika, ki ga morajo o odsotnosti obvestiti in nanj prenesti vse zadolžitve.

Vsem koordinatorjem se ta načrt posreduje tudi v elektronski obliki, da ga lahko dopolnjujejo in popravljajo v skladu s potrebami.

SKRB ZA REDEN PRETOK INFORMACIJ ZNOTRAJ ORGANIZACIJE, POSREDOVANJA PODATKOV O POTREBNIH UKREPIH IN NADZOR IZVEDBE LE-TEH:

Primarno informacije naprej predajajo člani koordinacijske skupine in:

 • koordinator – kuhinja: Mirjana Ščulija
 • koordinator – čistilke: Zehra Jugo
 • koordinator – drugo tehnično osebje: Kevin Mohorčič

 

Zaželeno je, da posamezniki koordinatorjem predlagajo popravke za načrt, saj je pričakovati da bolje in podrobneje poznajo razmere na določenih področjih kot jih pozna koordinator. Koordinator je dolžan predloge pretehtati, predebatirati in vnesti v načrt, če se izkažejo smiselni in nujni.

 

KONTAKTNI PODATKI:    

 

IME E-MAIL ZADOLŽITVE
Simon Dražič simon.drazic@ossmarje.si

Koordinacija dela šole

Organiziranje nadomeščanj

Priprava sprotnih pisnih informacij

Vesna Germanis

Kavrečič

vrtec@ossmarje.si

Koordinacija dela vrtca

Organiziranje nadomeščanj v vrtcu

Irena Kavrečič Holcman irena.kavrecic@ossmarje.si

Skrb za sprotno obveščanje delavcev predmetne stopnje.

Opravljanje zadolžitev Simona Dražiča v primeru njegove odsotnosti (nadomeščanja za predmetno stopnjo, priprava sprotnih pisnih informacij).

Skrb za pretok informacij z drugimi delavci, ki nadomeščajo Simona Dražiča.

Mateja Puc mateja.puc@ossmarje.si

Skrb za sprotno obveščanje delavcev razredne stopnje.

V primeru odsotnosti Simona Dražiča priprava nadomeščanj za razredno stopnjo.

Skrb za pretok informacij z drugimi delavci, ki nadomeščajo Simona Dražiča.

Suzana Majer suzana.majer@ossmarje.si

Skrb za sprotno obveščanje delavcev VVO V primeru odsotnosti Vesne Germanis Kavrečič, priprava nadomeščanj za VVO.

Skrb za pretok informacij z drugimi delavci, ki nadomeščajo Vesno Germanis Kavrečič.

 

SKRB ZA REDEN PRETOK INFORMACIJ UČENCEM IN STARŠEM

 

Koordinator poskrbi, da pripravi pomembne, sveže informacije, ki jih šola objavi na svoji spletni strani in oglasnih deskah. Informacije na spletni strani po potrebi na internetu objavlja Ingrid Škerjanc.

Ustne informacije staršem in učencem redno posredujejo razredniki, v vrtcu pa vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljic.

 

Navodila in pojasnila o zdravstvenih vprašanjih se dobi pri regionalnem epidemiologu:

 

NIJZ – OBMOČNA ENOTA KOPER

Naslov: Vojkovo nabrežje 4a Koper
Pošta: 6000 Koper

Telefon: 05 66 30 800/ 05 66 30 801
Faks: 05 66 30 808

Predstojnik OE Koper
Milan Krek, dr. med., spec. javnega zdravja
E naslov: milan.krek@nijz.si

Vodje delovnih področij 
Nalezljive bolezni:  Boris Kopilović, dr. med.,  boris.kopilovic@nijz.si

Nenalezljive bolezni:  Milan Krek, dr. med., milan.krek@nijz.si

 

Zdravstveni dom Koper (Bonifika): Dežurna in urgentna ambulanta, 05 6647440 

Vsi, ki niste bolni, a bi želeli dodatne informacije glede koronavirusa, lahko pokličete NIJZ na posebno telefonsko številko :

031 646 617, vsak dan med 9. in 17. uro.
Elektronski naslov, namenjen vsem deležnikom v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom: vprasanja.mizs@gov.si.

Prebivalci lahko informacije o novem koronavirusu dobijo na brezplačni telefonski številki 080 1404 med 8. in 20. uro. Klicni center je vzpostavil vladni urad za komuniciranje.

 

 1. ORGANIZACIJSKA IN KADROVSKA IZHODIŠČA

DELOVNI PROCES:

 • Ključne in nepogrešljive aktivnosti za zagotavljanje normalnega vzgojno-izobraževalnega procesa
  • Kolikor je le mogoče, se ure pouka organizirajo po urniku oz. pripravljenih nadomeščanjih, kjer koordinator skrbi, da se opravi čim več ur, ki so predvidene na urniku. Ob večji odsotnosti učencev, učitelji pri pouku predvsem ponavljajo in utrjujejo snov ter manj obravnavajo novo snov. Tako zagotovijo učencem, ki so odsotni, da bodo ob vrnitvi v šolo lažje sledili pouku.
  • Po potrebi se pri načrtovanju pouka združi oddelke enega razreda, ob večji odsotnosti učiteljev in učencev pa tudi učence različnih razredov.
  • Po potrebi se pri načrtovanju dela v vrtcu združi skupine.
  • Ob večji odsotnosti strokovnih delavcev šole in vrtca koordinator dnevno pregleda število učencev in otrok ter zaposlenih in o tem obvesti ravnatelja, ki odloči o nadaljnjih ukrepih.
 • Zmanjševanje in prekinitve drugih aktivnosti ob širitvi koronavirusa
  • V primeru širjenja koronavirusa koordinator razglasi in seznani delavce, da se ukinejo VSE dejavnosti, ki niso del rednega pouka oz. vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu.
 • Zagotavljanje alternativnih vzgojno-izobraževalnih postopkov
  • Učitelji, ki bodo v službi, sami pripravijo načrte za delo s skupino učencev: delavnice, prilagojeni dnevi dejavnosti, ki jih lahko izvedemo znotraj šole, športne igre oz. dejavnosti, kjer se izvaja samo varstvo otrok.
  • Pri oblikovanju dejavnosti priporočamo, če je le možno (glede na število razpoložljivega kadra), delo na prostem.

ZAPOSLENI:

 • Ključne osebe za zagotavljanje delovanja šole
  • Za nemoteno delovanje šole in vrtca so poleg učiteljev in vzgojiteljev ključne osebe koordinatorji, ki v primeru odsotnosti prenesejo naloge na namestnike.
 • Zagotavljanje nadomestnih delavcev
  • V primeru manjše odsotnosti učiteljev in vzgojiteljev bodo nadomeščanja izvajali naši učitelji in vzgojitelji.
  • Naslednji ukrep bo, če bo to možno, premeščanje delavcev iz vrtca v šolo in obratno. Ob večji odsotnosti osebja pa se lahko zapre vrtec in šolo.
 • Ocena ogroženosti in načrt zaščite ključnih oseb, ki ostajajo na delovnem mestu
  • Na šoli so ogroženi vsi delavci, ki so v stiku z otroki, učenci in starši. Za zaščito delavci poskrbijo sami z upoštevanjem navodil o osebni higieni.
  • Administrativna dela lahko vsi delavci opravijo elektronsko od doma po odločitvi ravnatelja.

VARNOST IN LOGISTIKA:

 • Zaščita poslopja, prostorov in opreme
  • Na šoli in v vrtcu je poskrbljeno za zadostno število umivalnikov z milom in s papirnatimi brisačami. Ob umivalnike smo namestili plakate z navodili za pravilno umivanje rok.
  • Učitelji in vzgojitelji poskrbijo, da se razrede in prostore, kjer se zadržujejo otroci, pogosteje prezračuje in da si učenci oz. otroci pred vsakim obrokom in po odhodu iz sanitarij umijejo roke z milom.
  • Za čiščenje prostorov in površin se uporablja običajna čistila in detergente ter čisti na način in po postopku, ki je vpeljan v zavodu. Pogosteje in skrbneje se čisti površine, ki se jih učenci oz. otroci in zaposleni pogosteje dotikajo z rokami (kljuke, ograje, tipkovnice…). Ob večjem številu obolelih se te površine čistijo z razkužilnimi čistilnimi sredstvi.
  • Koordinator za šolo po potrebi prerazporedi delo čistilk tako, da zagotovi čiščenje prostorov tudi v dopoldanskem času.
  • V vrtcu se izloči igrače, ki se težko očistijo (plišaste igrače). Otroci v vrtec ne smejo vnašati igrač in drugih predmetov od doma. Igrače se pogosteje čistijo.
 • Ob večjem številu obolelih ravnatelj razglasi, da se začnejo upoštevati posebni varnostni ukrepi:
  • V šolo in vrtec vstopajo lahko samo učenci, otroci in delavci šole in vrtca.
  • Starši ne smejo vstopati v igralnice in učilnice.
  • Gibanje po vrtcu in šoli je nezaposlenim strogo prepovedano.
  • Ob vstopu v šolo in vrtec bomo po potrebi namestili razkužilnike, kjer si vsi, ki vstopajo razkužijo roke.
  • Material, ki ga dostavljajo servisne službe, prevzemajo delavci šole ob vhodih v šolo oz. vrtec.
  • Kuhinja lahko začasno preneha s pripravo in z razdelitvijo kosil zunanjim obiskovalcem.

O vsakem posameznem zgoraj navedenem ukrepu odloča ravnatelj sproti.

V primeru večjega števila obolelih in hitrega širjenja pandemije delavci šole lahko uporabijo oziroma morajo uporabiti zaščitne maske, ki preprečujejo vnos virusa preko dihal. Enako lahko šola zahteva od obiskovalcev.

Odločitev o uporabi posebnih zaščitnih sredstev sprejme ravnatelj, v njegovi odsotnosti pa koordinator.

 

 • Ukrepi pri učencih oz. otrocih, obolelih za koronavirus
  • Če otrok ali učenec zboli, naj ne hodi v šolo. Starši so o tem dožni takoj obvestiti šolo.
  • Če otrok zboli v šoli ali vrtcu, učitelj oz. vzgojitelj TAKOJ obvesti starše.
  • Učenca oz. otroka se odpelje v kabinet jezikoslovcev, kjer počaka na starše ob varstvu delavca šole. Starši so dolžni učenca oz. otroka prevzeti čimprej.
  • Koordinator pripravi določi dežurnega učitelja oziroma zaposlenega, ki lahko opravljajo to nalogo, ki morajo biti na razpolago v času obratovanja šole in bo skrbel za izolirane otroke.
  • V vrtcu obolel otrok na starše počaka v telovadnici vrtca. Z njim počaka ena od delavk.
  • Obolel otrok in dežurni morata nositi zaščitne maske, ki bodo shranjene v prostorih, namenjenih izolaciji.

 

 • Ukrepi pri zaposlenih obolelih za koronavirus.
  • Vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni, ki zbolijo, ostanejo doma in o tem obvestijo odgovorno osebo v zavodu.
  • Če vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni zbolijo na delovnem mestu, o tem obvestijo odgovorno osebo in zapustijo delovno mesto.
  • O svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se posvetujejo z izbranim zdravnikom in sporočijo na šolo predviden čas njihove odsotnosti.
  • Vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni, ki so bili v stiku z bolnim učencem in niso zboleli, morajo upoštevati navodila zdravstvene službe.
  • Vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni, ki so v stiku z bolnikom v domačem ali drugem okolju in niso zboleli, naj se izolirajo in morajo upoštevati navodila zdravstvene službe.
  • Nosečnice se o tveganju za koronavirus na delovnem mestu in nadaljnjih ukrepih posvetujejo z izbranim ginekologom in morebitno odsotnost sporočijo na šolo.

 

 • Zaprtje vrtca
  • V primeru, ko zavod ne more zagotoviti delovanje kuhinje in pripravo hrane za otroke, bo vrtec potrebno zapreti.

 

 • Pojav večjega števila obolelih za koronavirus
  • V primeru pojava večjega števila med seboj povezanih primerov koronavirusa v kratkem časovnem obdobju, koordinator (oz. njegov namestnik) obvesti regionalnega epidemiologa (Boris Kopilović, dr. med.,  kopilovic@nijz.si), ki bo ocenil razmere.
  • Ravnatelj ali koordinator usklajujeta aktivnosti skupaj z Mestno občino Koper.

SEZNANITEV DELAVCEV ŠOLE, UČENCEV, OTROK IN STARŠEV O SPREJETEM NAČRTU

 1. Dne 9. 3. 2020 se učence (prvo šolsko uro) in otroke vrtca seznani s tem, kaj je koronavirus, kako bolezen prepoznamo, kako se prenaša in kaj storimo, ko zbolimo in ostanemo doma. Poleg tega se jih seznani s tem, kako zmanjšamo tveganje za okužbo (pravilno umivanje rok, kako kašljamo, kihamo…).
 2. Vzgojitelji obvestijo starše otrok, da v vrtce ne nosijo plišastih in drugih igrač ter drugih predmetov.
 3. Glede na potrebe bo ravnatelj ali koordinator sprotno obveščal starše preko spletne strani šole.
 4. Načrt bo objavljen na šolski spletni strani in poslan vsem delavcem šole po spletni pošti.

Načrt pripravili: ravnatelj Edi Glavina, pomočnik ravnatelja Simon Dražič in pomočnica ravnatelja za vrtec Vesna Germanis Kavrečič.

NIJZ:  Priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih/šolah

 1. 02. 2020

V času povečanega pojavljanja akutnih okužb dihal in drugih podobnih obolenj je pomembno, da v vrtcih/šolah zmanjšamo tveganje za širjenje teh okužb. V vrtcih in šolah se otroci zbirajo, učijo in igrajo. V takih okoljih se nalezljive bolezni med otroki širijo s kužnimi kapljicami in s tesnimi stiki. Nekateri otroci so premajhni, da bi vzdrževali ustrezno osebno higieno in pri tem potrebujejo pomoč ter nadzor odraslih oseb. Vir okužbe v vrtcu/šoli so lahko otroci, osebje ali starši, zato morajo tudi odrasli upoštevati osnovna načela preprečevanja širjenja okužb, ki pa morajo biti sorazmerna trenutni epidemiološki situaciji.

 

Splošna priporočila za preprečevanje nalezljivih bolezni

Za vzdrževanje splošne odpornosti je potreben ustrezen počitek in spanec, zdrava prehrana in redne telesne aktivnosti.

Pomembno je, da so otroci cepljeni po programu.

 

Osebna higiena

Številne nalezljive bolezni se prenašajo kapljično in kontaktno (preko kužnih kapljic pri kihanju in kašljanju, ter preko tesnega stika med osebami in preko stika s površinami, ki so onesnažene z izločki dihal ali drugimi človeškimi izločki).

Zato je za preprečevanje teh bolezni pomembna higiena rok in kašlja.

Osebje vrtca/šole mora poleg izvajanje higiene rok pri sebi, nadzirati in zagotavljati podporo otrokom pri izvajanju in vzdrževanju dobrih higienskih navad.

 

Higiena rok

 • Higiena rok je osnovni ukrep za preprečevanje širjenja okužb in nalezljivih bolezni.
 • Roke si vedno umijemo po kašljanju, kihanju in brisanju nosu.
 • Roke si umivamo s tekočim milom in vodo vsaj 20 sekund ali toliko časa, da si otroci zapojejo »Vse najboljše za te« v zmernem ritmu.
 • Kjer ni možnosti umivanja rok, otrok lahko izjemoma uporablja alkoholne robčke ali razkužilo z etanolom pod nadzorom.
 • Razkužilo z etanolom moramo hraniti izven dosega otrok.
 • Po končanem umivanju je potrebno roke dobro posušiti, najbolje s papirnatimi brisačami za enkratno uporabo.
 • Če otroci uporabljajo svoje brisače, jih nikoli ne smejo med seboj izmenjavati, potrebno jih je dnevno zamenjati.
 • Vrtci/šole morajo zagotoviti pogoje za ustrezno izvajanje higiene rok (umivalniki, milo, papirnate brisače, izjemoma razkužila).

 

Higiena kašlja

 • Otroke naučimo, da si, preden zakašljajo ali kihnejo, pokrijejo usta in nos s papirnatim robčkom, ki ga nato odvržejo v koš za smeti.
 • Če nimajo robčka, naj kašljajo/kihajo v zgornji del rokava.
 • Po kašljanju, kihanju in brisanju nosu, naj si otroci vsakič umijejo roke.

 

Higiena prostorov v katerem se zadržujejo otroci

Povzročitelji nalezljivih bolezni preživijo določen čas v okolju, zato je pomembno vzdrževati  primerno higieno okolja. Pri vzdrževanju higiene v prostoru je pomembno:

 • Večkrat dnevno redno zračite zaprte prostore.
 • Za čiščenje delovnih površin uporabite vodo in običajna čistilna sredstva.
 • Večkrat očistite površine, ki se jih otroci pogosto dotikajo (npr. kljuke, mize, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.) .
 • V primeru onesnaženja površin v prostoru s človeškimi izločki (urin, blato, izbruhanina ali druga telesna tekočina) najprej onesnaženo področje pokrijte z vpojnimi papirnatimi brisačami in prelijte z razkužilom za površine (sveže pripravljena 0,1 % raztopina natrijevega hipoklorita (varikina) – Priloga 1, občutljive površine (npr. tkanine, ki bi jih razbarvali) pa s 60–70 % etanolom) in pustite učinkovati najmanj 10 minut.
 • Po razkuževanju očistite onesnaženo področje s toplo vodo in običajnim čistilnim sredstvom.
 • Pri čiščenju uporabljajte zaščitne rokavice za enkratno uporabo.
 • Med čiščenjem prostor zračite (odprta okna).
 • Papirnate brisače in rokavice za enkratno uporabo odložite v vreče za komunalne odpadke.
 • Onesnaženo osebno in posteljno perilo skrbno položite v vrečko za umazano perilo.
 • Temeljito si operite roke s toplo vodo in tekočim milom ter uporabite papirnate brisače za temeljito sušenje rok in osušene roke še razkužimo.

 

Preprečevanje širjenja

 • Otroke je potrebno seznanjati z načinom prenosa bolezni, s higieno rok in kašlja preko zloženk, plakatov, s predstavitvami na otrokom razumljiv način.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih/šolah ne priporočamo izvajanja skupinskih aktivnosti (npr. mešanje različnih skupin otrok).
 • Če otrok v vrtcu/šoli zboli z vročino, začne kašljati, o tem takoj obvestimo starše in do prihoda staršev otroka ločimo od ostalih otrok.
 • Starši so dolžni vrtec/šolo čim prej obvestiti, da je njihov otrok zbolel (po pregledu pri otrokovem zdravniku ali pediatru/infektologu).
 • Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati vrtca, dokler traja kužnost. Otrokov izbran pediater oceni, ali otrok po preboleli bolezni lahko prične obiskovati vrtec.

 

Navodila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov, v katerih se je zadrževal bolnik s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2

 1. 02. 2020

Navodila so namenjena le za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih prostorov (npr. pisarne, uradi, transportna sredstva, šole itd.), kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 več kot 15 minut, in za sanitarije, ki jih je uporabila. Navodila niso namenjena za prostore, ki jih je bolnik uporabil samo za prehod.

Pred začetkom čiščenja se zaščitimo z ustrezno osebno varovalno opremo (OVO):

 • maska FFP3;
 • očala ali vizir;
 • vodoodporna obleka z dolgimi rokavi za enkratno uporabo;
 • rokavice za enkratno uporabo;
 • kapa za enkratno uporabo.

Pravilen postopek oblačenja in slačenja OVO je prikazan na naslednji povezavi.

Priporočena OVO je namenjena za enkratno uporabo.

Površine prostorov, kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, najprej očistimo in nato še razkužimo. Pri uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca.

 1. ČIŠČENJE

Za čiščenje površin uporabimo vodo in čistilna sredstva, ki jih običajno uporabljamo. Skrbno očistimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, potezna vrvica oziroma gumb za splakovanje stranišča, pipe umivalnikov, tipkovnice, slušalke, svinčniki za souporabo za stranke ipd.). Prostor med čiščenjem zračimo (odprta okna). Tekstil (npr. posteljnino, zavese itd.) operemo na temperaturi 60°C z običajnim detergentom za perilo in ga posušimo v sušilnem stroju ali ga prelikamo. Tkanine, ki ne prenesejo visokih temperatur, peremo z dodatkom sredstva za razkuževanje (npr. belilno sredstvo na osnovi natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).

 1. RAZKUŽEVANJE

Po čiščenju razkužimo površine z 0,1% raztopino belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita (npr. varikina). Na voljo so različne koncentracije natrijevega hipoklorita. Dodajanje vode je odvisno od koncentracije natrijevega hipoklorita v belilnem sredstvu. Da dobite ustrezno koncentracijo za razkuževanje, sledite navodilu za redčenje v tabeli spodaj.

Priprava 0,1 % raztopine natrijevega hipoklorita iz belilnega sredstva (npr.varikine), ki ga imamo na voljo:

% natrijevega hipoklorita na embalaži belilnega sredstva

Količina belilnega sredstva

(ml)

Količina potrebne vode

(ml)

Celotna količina dobljene 0,1 % raztopine natrijevega hipoklorita (ml)
1 % 1000 9000 10000
2 % 500 9500 10000
3 % 333 9677 10000
4 % 250 9750 10000
5 % 200 9800 10000

Za občutljive površine lahko namesto belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70 % etanol. Belilna sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita in razkužila, ki vsebujejo 70 % etanol, so dostopna v prosti prodaji.

Po končanem čiščenju in razkuževanju OVO pravilno slečemo in odvržemo v plastično vrečo za odpadke, vrečo zavežemo in odvržemo med splošne odpadke.

 

 

 

okrožnica MIZŠ 6. 3. 2020:

V kolikor NIJZ na naši instituciji potrdi primer okužbe z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bodisi med zaposlenimi bodisi med uporabniki, bo epidemiolog ali epidemiologinja NIJZ z nami nemudoma vzpostavila stik in nam podala natančna in jasna navodila glede nadaljnjih postopkov in predvidenih ukrepov.

MIZŠ se celovito odziva, usklajuje in zagotavlja podporo zavodom. Pri novinarskih vprašanjih in komunikaciji z mediji se bomo nemudoma obrnili na Službo za odnose z javnostmi MIZŠ (soj.mizs@gov.si), ki bo odgovorna za usklajevanje tovrstne komunikacije.

S trenutno veljavnimi preventivnimi ukrepi bomo redno seznanjali vse vključene v vzgojno-izobraževalne in raziskovalne procese: zaposlene, uporabnike (npr. Svet staršev), odgovorne organe (Svet zavoda).

Pripravili smo načrt obveščanja ključnih notranjih in zunanjih javnosti v primeru uradno (s strani NIJZ) potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom (SARS-CoV-2). Ta vključuje in opredeli naslednje:

– odgovorno osebo ali skupino za vodenje in usklajevanje komuniciranja, to je ravnatelj in koordinatorji

– način in metode komuniciranja: oglasi na oglasnih deskah, šolska spletna stran, obvestila preko e-Asistenta

– postopki po navodilih NJIZ

– ključna sporočila, obveščamo javnost, NJIZ, MIZŠ

– posodobljeni kontaktni podatki.

 

Ker se razmere in ukrepi hitro spreminjajo, se redno seznanja in upošteva priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

 

Ravnatelj

Edi Glavina