SVET ZAVODA

OSNOVNE ŠOLE ŠMARJE PRI KOPRU

Šmarje 1,

6274 Šmarje

 

razpisuje deiovno mesto RAVNATELJA

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 — uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Predvideni začetek dela bo dne l. 9.2017.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:

Svet zavoda Osnovne Šole Šmarje pri Kopru, Smarje l, 6274 Šmarje, z oznako ”Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Vse nepopolne vloge bodo zavržene.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

Za ogled originalnega dokumenta kliknite na spodnjo povezavo:

Razpis ravnatelj 2017-besedilo