Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

VPIS

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

POTEK VPISA

V mesecu februarju 2021 bomo v 1. razred za šolsko leto 2021/2022 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1.1.2015 in 31.12.2015 ter otroke, ki so rojeni v 2014 in jim je bilo po sklepu komisije šolanje odloženo.

Starši boste o vpisu obveščeni po pošti.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka izda šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola upošteva predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka. Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega jezika. Šola učencu ob vpisu oziroma vključitvi izda potrdilo o šolanju.

Starši boste o datumih vpisa dodatno obveščeni z obvestilom na spletu in vhodu šole.

POSTOPEK PREPISA V DRUGO ŠOLO 

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš, morate:

  • otroka obvezno vpisati na našo šolo in nas obvestiti, da boste oddali vlogo na drugo šolo,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Če starši razmišljate o odložitvi šolanja vašega otroka v 1. razred, morate oddati vlogo na posebnem obrazcu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis.

 (na vlogi morata biti nujno podpisana oba starša!), na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. V ta namen ravnatelj imenuje strokovno komisijo (v sestavi šolska zdravnica, ki je otroka pregledala, vzgojiteljica in učiteljica ter šolska svetovalna delavka), ki odloča o podani vlogi za odlog šolanja.