Skoči na glavno vsebino

Izobraževanje na domu

1. PRAVNA PODLAGA

Izobraževanje na domu ureja Zakon o osnovni šoli (od 88. do 92. člena), ki določa, da imajo starši pravico organizirati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok na domu.

2. UVELJAVITEV PRAVICE DO IZOBRAŽEVANJA NA DOMU

Starši morajo najkasneje do začetka šolskega leta (do 31. 8. za vsako naslednje šolsko leto) pisno obvestiti osnovno šolo, v katero je otrok vpisan, o izobraževanju otroka na domu. Obvestilo mora vsebovati:

  • ime in priimek otroka,
  • kraj, kjer bo izobraževanje potekalo in
  • ime in priimek osebe, ki bo otroka poučevala.

Med šolskim letom pravice do izobraževanja na domu ni možno uveljavljati.

Za to obliko izobraževanja se starši in učenec odločijo prostovoljno, zavezani pa so z določbami, ki se nanašajo na preverjanje in ocenjevanje znanja ob koncu šolskega leta oziroma ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij. Zakon ne predpisuje pogojev za osebe, ki otroka poučujejo na domu, niti jim v ta namen niso zagotovljena javna sredstva3

3. IZVAJANJE PRAVICE DO IZOBRAŽEVANJA NA DOMU

Učenec, ki se izobražuje na domu, je vpisan na določeno šolo in ima status učenca ter se vodi v šolski dokumentaciji kot učenec, ki je vključen v oddelek posameznega razreda. Šolska dokumentacija, ki je predpisana s Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli, se smiselno uporablja tudi za učence, ki se izobražujejo na domu. Za učence, ki se izobražujejo na domu, se vodi naslednja dokumentacija: vpisni list, matični list, matična knjiga, dnevnik, redovalnica, izdajajo pa se jim predpisana spričevala, obvestila in potrdila.

Zakon ne predvideva, da bi se izobraževanje na domu izvajalo tako, da bi bil učenec občasno prisoten pri pouku oziroma bi se udeleževal dejavnosti, ki jih v skladu z letnim delovnim načrtom organizira šola (na primer: dnevi dejavnosti, šola v naravi, interesne dejavnosti, ipd.). Ne glede na navedeno pa se učenec lahko udeleži tekmovanj, priprav na tekmovanja pa šola zanj ni dolžna izvajati. Medletnega preverjanja oziroma ocenjevanja znanja za učence, ki se izobražujejo na domu, šolska zakonodaja ne predvideva, niti ni predvideno, da bi šola učencu posredovala učna gradiva, ki jih pripravljajo učitelji (preizkusi znanja, učni listi, dostop do gradiv v e-učilnicah, ipd.).

Predpostavlja se, da bo učenec v izobraževanje na domu vključen skozi celo šolsko leto in torej ni posebej predvideno, da bi to obliko izobraževanja med šolskim letom prekinil. Starši namreč z izbiro za tovrstno obliko izobraževanja v celoti prevzemajo odgovornost za izvedbo izobraževanja svojega otroka. Izjemoma bi bila prekinitev izobraževanja na podlagi vloge staršev sicer možna, vendar pa mora učenec nadoknaditi manjkajoči del snovi in pridobiti ocene iz vseh predmetov za posamezni razred. V takem primeru je šola starše zato dolžna opozoriti, da z vključitvijo v redni režim izobraževanja za njihovega otroka od vključitve dalje veljajo enaka pravila kot za ostale učence (glede prisotnosti pri pouku, preverjanja in ocenjevanja znanja ter napredovanja)

4. PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA

Z izobraževanjem na domu mora učenec pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja program javne šole. Učenec mora s tem namenom opravljati preverjanje znanja, ki je v funkciji ocenjevanja znanja. Doseženi standard znanja preverja osnovna šola, na katero je učenec vpisan. Nabor predmetov je po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih določen v 90. členu Zakona o osnovni šoli:

  • Od 1. do 3. razreda se preverja znanje iz slovenščine in matematike.
  • Od 4. do 6. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.
  • Od 7. do 9. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta ter vsaj enega predmeta s področja umetnosti. Priporočamo, da se o izboru predmetov, iz katerih se bo preverjalo in ocenjevalo znanje učenca, ki se izobražuje na domu, starši s šolo dogovorijo v začetku šolskega leta.

Učenci ob koncu šolskega leta opravljajo preverjanje znanja pred izpitno komisijo, ki oceni njihovo znanje iz predpisanih predmetov. Sestava izpitne komisije je identična kot za predmetne izpite. Izpitna komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje ravnatelj praviloma izmed učiteljev šole, v posameznih primerih pa lahko za člana komisije imenuje tudi učitelja druge šole.

5. ROKI ZA PREVERJANJE ZNANJA

Za učence, ki se izobražujejo na domu, poteka ocenjevanje znanja v prvem roku v času od zaključka prvomajskih počitnic do konca drugega ocenjevalnega obdobja (3. 5. – 23. 6. 2023) ter v drugem roku v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta (18. 8. – 31. 8. 2023). Roki so določeni s šolskim koledarjem (pravilnik in navodila ministra). Šola starše učenca, ki se izobražuje na domu, sproti obvešča o rokih in načinu izvedbe ocenjevanja znanja učenca

Če učenec ne doseže standarda znanja za posamezni razred, ima pravico do ponovnega preverjanja znanja pred začetkom naslednjega šolskega leta. V primeru, da učenec ponovnega preverjanja znanja ne opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko izobraževanje v javni ali zasebni osnovni šoli. Če učenec 9. razreda ponovnega preverjanja ne upravi uspešno, lahko 9. razred ponavlja ali opravlja popravni izpit.

6. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Učenci, ki se izobražujejo na domu, opravljajo tudi nacionalno preverjanje znanja. Zakon o osnovni šoli v 64. členu določa, da je nacionalno preverjanje znanja obvezno tudi za učence 6. in 9. razreda, ki se izobražujejo na domu. O nacionalnem preverjanju znanja veljajo zanje enaka določila kot za ostale učence. V primeru, da se učenec iz utemeljenih razlogov nacionalnega preverjanja znanja ne udeleži, starši o tem obvestijo šolo. Šola mora starše pravočasno seznaniti z navodili in roki za nacionalno preverjanje znanja in načinom izvedbe.

7. IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

Učenci, ki se izobražujejo na domu, imajo pravico do izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Izposoja poteka na enak način kot za ostale učence. Za izposojo učbenikov se starši obrnite na knjižničarko (nada.prah@ossmarje.si).

8. VODENJE DOKUMENTACIJE IN IZDAJANJE LISTIN (SPRIČEVALA, OBVESTILA IN POTRDILA)

O poteku ocenjevanja znanja učenca, ki se izobražuje na domu, komisija vodi zapisnik, ki poleg podatkov o učencu (ime in priimek, datum rojstva, številka matičnega lista, razred in oddelek), vsebuje tudi datum in čas opravljanja ustnega in/ali pisnega izpita, predmete, pri katerih učenec opravlja izpit, naloge in pridobljene ocene, navedeni pa so tudi člani izpitne komisije.

Osnovna šola, na katero je otrok vpisan, ob koncu pouka v šolskem letu izda spričevalo, ki je javna listina. V tem delu se uporabljajo določbe Zakona o osnovni šoli in Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli. Šola uporabi predpisan obrazec za spričevalo v skladu s Pravilnikom o obrazcih javnih listin v osnovni šoli. Če učenec opravlja osnovnošolsko izobraževanje na domu, se to vpiše na spričevalo pod »Opombe«. Učencem, ki se izobražujejo na domu, šola izda tudi druge listine (obvestila in potrdila), ki se nanašajo na ocenjevanje znanja in izobraževanje učenca (npr. obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, potrdilo o šolanju).

9. PLAVALNI TEČAJ

Šola plavalnega tečaja za učence, ki se izobražujejo na domu, ne zagotavlja. Plavalne vsebine, s tem pa tudi plavalni tečaj, so del programa veljavnega učnega načrta, katerega izvedbo za učence, ki se izobražujejo na domu, v skladu z odločitvijo za izobraževanje na domu, poskrbijo starši.

10. KOLESARSKI IZPIT

Učenci, ki se izobražujejo na domu lahko na šoli, na katero so vpisani, opravljajo teoretični in praktični del kolesarskega izpita. Posameznih vsebin, ki se nanašajo na pripravo za kolesarski izpit, šola tem učencem ne zagotavlja. Ob koncu pouka šola učencem, ki so opravili kolesarski izpit, izda javno listino – kolesarska izkaznica.

Dostopnost